ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INNOPRESS  

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Innopress en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Innopress niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

De door Innopress uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Innopress en/of  een schriftelijk akkoord op een offerte of prijsvoorstel door opdrachtgever. In voorkomend geval geldt facturering door Innopress tevens als schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order tevens bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.  

Artikel 4 Vertegenwoordiging

Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Innopress, kunnen Innopress alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door Innopress zijn bevestigd.  

Artikel 5 Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling

Innopress levert alleen indien bij vooruitbetaling en is ten allen tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Innopress bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij dientengevolge lijdt. 

Artikel 6 Levertijden

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Innopress derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Innopress een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

Artikel 7 Levering

De levering geschiedt vanaf de productieruimte of het magazijn van Innopress en/of haar toeleveranciers, tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Het is Innopress toegestaan de verkochte of bewerkte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Innopress bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

De door Innopress geleverde zaken blijven het eigendom van Innopress totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Innopress gesloten overeenkomsten is nagekomen:  

1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

2. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en). 

Door Innopress afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Innopress gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.  

De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Innopress zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Innopress: 

- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 

- alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Innopress op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Innopress geleverde zaken te verpanden aan op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Innopress; 

- De andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Innopress ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderlijk in de normale uitoefening van haar bedrijf.  

Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Innopress het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Innopress behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.  

Artikel 9 Retentierecht

Indien de overeenkomst tussen Innopress en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Innopress van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende zaken, is Innopress, ongeacht enige andersluidend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Innopress volledig heeft voldaan. 

Artikel 10 Prijsverhoging

Innopress heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.  

Artikel 11 Intellectuele eigendom

De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Innopress en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films en dergelijke, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Innopress ter zake voor alle aanspraken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Innopress steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Innopress mogen worden verveelvoudigd. 

Artikel 12 Reclameren 

Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Innopress worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Innopress uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Innopress worden geretourneerd. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Innopress, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden voortvloeit, is Innopress niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Innopress uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Innopress of van personen waarvoor Innopress rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Innopress voor alle schade die Innopress mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Innopress. Indien en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, zal Innopress nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop Innopress krachtens de overeenkomst jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.  

Artikel 14 Betaling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

1. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Innopress; 

2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Innopress nader te bepalen rekening. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats aan alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 15 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Innopress zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of in redelijkheid bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Innopress, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Innopress, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Innopress afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Innopress heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Innopress haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Innopress opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Innopress niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Innopress als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Innopress bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 16 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Indien Innopress aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is jegens Innopress de door Innopress gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Innopress en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Indien Innopress genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Innopress onverlet tot het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving. 

Artikel 17 Forumkeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Innopress, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Utrecht. Innopress blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 18 Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Innopress en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 19 Voorbehoud kwaliteit 

Hoewel Innopress al uw opdrachten met de meeste zorg en spoed uitvoert, kan Innopress nooit instaan voor de uiteindelijke kwaliteit en hechting van de opdruk op de door opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan Innopress uw bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting dat Innopress niet kan instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn. 

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

Innopress is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Innopress zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever -inwerking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld. 

Neem contact met ons op

Error 404