Leveringsvoorwaarden

Net als iedereen houden we bij Innopress niet van “kleine lettertjes” die ergens verscholen op de website staan… Daarom treft u bij ons alle afspraken aan waar wij u en onszelf aan houden helder en duidelijk vermeld. Mocht er iets niet duidelijk zijn bel dan gerust. Wij informeren u graag.
1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Innopress en de opdrachtgever en de leverancier, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Innopress niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 
2 Aanbiedingen en offertes
De door Innopress uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Innopress en/of  een schriftelijk (gemaild) akkoord op een offerte of prijsvoorstel door opdrachtgever. In voorkomend geval geldt facturering door Innopress tevens als schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order tevens bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.
 
4 Vertegenwoordiging
Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Innopress, kunnen Innopress alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door Innopress zijn bevestigd.
5 Vooruitbetaling en/of zekerheidstelling
Innopress is ten allen tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Innopress bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en interesten, die zij dientengevolge lijdt.
6 Levertijden
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Innopress derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Innopress een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 
7 Levering
De levering geschiedt vanaf de productieruimte of het magazijn van Innopress en/of haar toeleveranciers, tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Het is Innopress toegestaan de verkochte of bewerkte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Innopress bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.
 
8 Eigendomsvoorbehoud
De door Innopress geleverde zaken blijven het eigendom van Innopress totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Innopress gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 
a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 
b. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en).
 
Door Innopress afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Innopress gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.
 
De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Innopress zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
 
De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Innopress:
 
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 
– alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Innopress op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 
– De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Innopress geleverde zaken te verpanden aan op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Innopress;
 
– De andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Innopress ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderlijk in de normale uitoefening van haar bedrijf.
 
Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Innopress het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Innopress behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.
 
9 Retentierecht
Indien de overeenkomst tussen Innopress en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Innopress van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende zaken, is Innopress, ongeacht enige andersluidend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Innopress volledig heeft voldaan.
 
10 Prijsverhoging
Innopress heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 
11 Intellectuele eigendom
a. De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Innopress en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films en dergelijke, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Innopress ter zake voor alle aanspraken.
 
b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Innopress steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, borduurmallen, enz, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Innopress mogen worden verveelvoudigd en voor geen ander doel mogen worden gebruikt dan ter uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Innopress.
 
12 Onderzoek bij afleveren; Reclameren
a. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de Innopress deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
b. De prestatie van de Innopress geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
c. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.
d. Afwijkingen van geringe betekenis - daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave - van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
e. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
f. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de Innopress verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de Innopress mede te delen.
g. Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan de Innopress mede te delen, en daarbij naar genoegen van de Innopress gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.
h. In de gevallen genoemd in lid b en lid c van dit artikel komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe.
i. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
j. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
k. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de Innopress de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de Innopress zijn geretourneerd
 
13 Garantie; Aansprakelijkheid
a. Met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de Innopress schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.
b. Van iedere garantie op door de Innopress geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
- normale slijtage (daaronder begrepen; het geleidelijk verkleuren, vervagen, verweken, doorbloeden & loslaten van opdrukken),
- vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins,
- iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen,
- schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik (bijvoorbeeld het niet opvolgen en/of aan gebruiker doorgeven van gebruik- en wasadviezen door opdrachtgever),
- iedere vorm van schade aan door of namens opdrachtgever ‘aangeleverde’ kleding,
- schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
c. De garantie voor door de Innopress geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan Innopress verleende garantie.
d. Innopress is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige verlet-, letsel-, bedrijfs- en/of gevolgschade aan de zijde van de opdrachtgever of van derden, ontstaan ten gevolge van enige gebrek aan de geleverde goederen en/of diensten, noch voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in, door opdrachtgever of leveranciers aan Innopress, goedgekeurde grondstoffen en materialen. De opdrachtgever is gehouden Innopress te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ingevolge enig gebrek aan door Innopress geleverde goederen of diensten, noch voor schade voortvloeiende uit verkeerde uitvoering van de bestelling of facturering.
e. Voor alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geldt dat Innopress nimmer aansprakelijk voor tijdens het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden/diensten ontstane schade aan eigendommen van de wederpartij en/of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 
14 Betaling
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 dient betaling te geschieden binnen de de vervaldatum die op de factuur staat vermeld,
 
a. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Innopress;
 
b. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Innopress nader te bepalen rekening.
 
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 2% per maand, alsmede € 25 administratiekosten per verstuurde herinnering en/of aanmaning.
 
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats aan alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
15 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Innopress zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of in redelijkheid bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Innopress, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Innopress, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Innopress afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Innopress heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Innopress haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Innopress opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Innopress niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Innopress als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Innopress bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
16 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 500,-. Indien Innopress aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is jegens Innopress de door Innopress gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Innopress en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Indien Innopress genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Innopress onverlet tot het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.
 
17 Forumkeuze
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Innopress, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Utrecht. Innopress blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 
18 Rechtskeuze
Op elke overeenkomst tussen Innopress en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Anker 19 Voorbehoud kwaliteit
Hoewel Innopress al uw opdrachten met de meeste zorg en spoed uitvoert, kan Innopress nooit instaan voor de uiteindelijke kwaliteit, kleur en hechting van de opdruk op de door opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan Innopress uw bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting dat Innopress niet kan instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn. Ook kunnen, vanwege verschillende beeldscherminstellingen en gebruikte materialen, kleuren en/of afmetingen en/of verhoudingen afwijken van wat is opgegeven of is bedoeld door opdrachtgever. Hiervoor kan Innopress niet instaan en is Innopress nimmer aansprakelijk. Innopress spant zich in om te voldoen aan de wensen en bedoelingen van opdrachtgever.
 
20 Wijziging van de voorwaarden
Innopress is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Innopress zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever -inwerking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.

 

Niet gevonden wat u zocht? vul dit formulier in en ontvang binnen 4 uur een voorstel

Kies moment
Kies aantal/budget